Blog

View Messages
Lascia Ch'io Pianga - Handel (Lyric)
조회수 101
2020-12-16 23:55


 

I regret that I made too many lyrics... But in the video I definitely need to do it. People who want to cry have a lot to say. Isn't it? 


[Lyric]

:Charos Lan Padron

:Main Gəsaə Həju 

:Gailu Gəbyosə 

:Ma Pojuns Yonfa 


Bəfaina Hədro 

Naihawə Sədro

Na Hənsəng Hədro  


:Charos Mai Padron 

:Gəsa Tragya 

:Gailu Gəgyo Sə 

:Nai Gəsta Beilo 


--- Interude ---


Gəsaina Haro 

Bəfo Lairo 

Ge Manichi Səngə 

Səbei Langə Slagyəyos 

Səon Magyanichi Sonfer  

Ma Foyo 


:Chzankos La Pakos

:Ləgyao Həbo 

:Slabon To Həruh

:Mai Nyosang Kəsta 


Gəsaina Haro  

Gəfo Lail u  

Gəlichi Chzang Nadru 


:Charos Mai Fah Us 

:Mai Kə Failus 

:Gailu Səng Yo Səng  

:Ma Pojuns Yonfa